קידום נשים באוניברסיטה העברית

קידום נשים באוניברסיטה העברית

קידום השוויון המגדרי הינו יעד מרכזי באוניברסיטה העברית, הן מטעמים של צדק והוגנות והן מטעמים של קידום המצוינות האקדמית עצמה.

מחקרים שנעשו באוניברסיטה שלנו ובמוסדות האחרים להשכלה גבוהה בישראל מלמדים כי קצב ההתפתחות של השוויון המגדרי איננו מספק וכי יש להמשיך ולפעול לשיפורו. לשם כך החליטה האוניברסיטה לנקוט צעדים לעידוד תלמידות דוקטורט לבחור בקרירה אקדמית, להקל ולתמוך בדוקטורנטיות במהלך לימודיהן, לעודד נשים להצטרף לסגל האקדמי, וכן להקל ולתמוך בנשים עם קליטתן ובשלבי קידומן בסגל האקדמי.

לשם כך האוניברסיטה מינתה יועצת לנשיא האוניברסיטה לקידום נשים במדע.

בשנת 2020 מונתה לתפקיד פרופסור חיה לוברבאום - גלסקי, מהפקולטה לרפואה. היועצת עומדת בראש ועדת מגדר שדנה ברעיונות לקידום נשים במדע באוניברסיטה ופועלת להוצאתם לפועל.