הצהרת שוויון מגדרי באקדמיה

האוניברסיטה העברית הינה מוסד להשכלה גבוהה המבוסס על ערכי הדעת, האמת והצדק, והאמון על חקירתם, הפצתם והנחלתם של ערכים אלה. בתוקף אלה, ומתוך הכרה בפוטנציאל השווה של נשים וגברים ובחשיבות השונות בכל קהילייה יוצרת, מחויבת האוניברסיטה לתרום לקידומם ולטיפוחם של מכלול הכישרונות היוצרים המרכיבים את החברה בישראל, ולחתור לשוויון מגדרי באוניברסיטה העברית ובחברה הישראלית.


האוניברסיטה העברית מכירה בעובדה כי בעת הזו אין שוויון בחלוקה המגדרית של חברי הסגל האקדמי. עובדה זו נובעת ממכלול גורמים שבעטיים קיימים קשיים ייחודיים לנשים היכולות ומעוניינות לפתח קריירה אקדמית. האוניברסיטה חותרת לתיקון אי השוויון המגדרי ורואה במהלך זה אתגר חברתי, לאומי ואקדמי.


האוניברסיטה העברית תפעל להשגת שוויון מגדרי בכל מדרג ההוראה והמחקר, וזאת מתוך מחויבות למצוינות האקדמית. לשם כך, האוניברסיטה תנקוט בשורה של אמצעים, ובכללם השקעת משאבים, היערכות מחודשת ושינוי חשיבה בתחומים שונים ומגוונים. האוניברסיטה תבחן מדי שנה את השפעת הצעדים שננקטים להשגת שוויון מגדרי ואת הצורך בצעדים נוספים.

תרגום של הצהרת השוויון לערבית ואנגלית מצורפים בתחתית הדף