תשלום חופשת לידה

13 ביולי 2015
כ"ד באב תשע"ג

לחברי הסגל האקדמי שלום,

אנחנו פונים אליכם כדי להזכירכם שמוטלת על כולנו חובת המשך תשלום מלגת מחיה לתלמידות לתואר שני ושלישי הנעדרות עקב טיפול פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, כפי שמתחייב מתוך חוק זכויות הסטודנט וכללי המל"ג. תשלום זה מבטא את הכרתנו בקשיים העומדים בפני סטודנטיות במהלך לימודיהן, במטרה להבטיח התייחסות הולמת אליהן ולמנוע פגיעה כלכלית בהן.
ברצוננו להדגיש בפניכם כי יש להמשיך ולשלם מלגה לכל סטודנטית במהלך 14 השבועות שבהן היא נעדרת עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת. במהלך תקופה זו חייב המנחה או היחידה האוניברסיטאית אשר מימנו מלגה מתקציבים העומדים לרשותם להמשיך ולממן את המלגה באותו היקף . כמו כן, עם תם תקופת המלגה תהיה הסטודנטית זכאית להארכה של המלגה לתקופה השווה לתקופת היעדרותה בתשלום, במידה והמשיכה את לימודיה.
החוק אינו מתיחס לפוסט דוקטוראנטיות, אך האוניברסיטה רואה חובה לשלם גם להן בגין ההעדרויות המצוינות לעיל, כפי שאנחנו נדרשים לעשות עבור הסטודנטיות לתואר שני ושלישי.

בברכה,
אשר כהן, רקטור
בת שבע כרם, יועצת הנשיא למגדר